0907 936 364info@jfinterier.sk

A. PROGRAM ZO

Autorský program obsahovo zameraný na prevenciu ohrozenia marginalizáciou všetkých typov sociálnych partnerov v katastroch obcí inovatívneho regiónu Slovensko – východ.

Ciele PROGRAMU ZO

Globálny cieľ :
Systémové zapojenie sociálnych partnerov (zamestnávateľov, zamestnancov, rodičov, žiakov a iných do procesov spoločenskej a priestorovej integrácie vymedzených programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávy (obce, VÚC) prostredníctvom PROGRAMU ZO ktorým sa vylúči ich ohrozenie marginalizáciou v schválenom období čerpania zdrojov pomoci EU 2014 / 2020.

Špecifický cieľ 1
Cielené sústredenie odborného potenciálu partnerov PROGRAMU ZO v aktivitách vedecko výskumného pracoviska ZO – Pracoviska pre riadenie PROGRAMU ZO

Špecifický cieľ 2
Formovanie štruktúry kreatívnych odvetví v katastroch obcí inovatívneho regiónu Slovensko – východ prostredníctvom nástrojov pre realizáciu PROGRAMU ZO

Špecifický cieľ 3
Aplikácia modelu duálneho vzdelávania pre formovanie štruktúry kreatívnych odvetví v katastroch obcí inovatívneho regiónu Slovensko – východ v súlade so zákonom o duálnom vzdelávaní v Slovenskej republike od 01. 09. 2015.

Špecifický cieľ 4
Sprístupnenie zdrojov pomoci EU všetkým typom sociálnych partnerov ohrozených marginalizáciou , sústredením týchto zdrojov do výstupov nového programu odborného vzdelávania a prípravy (OVaP) CENTRA INOVÁCIÍ – SHOWROM PARTNEROV PROGRAMU ZO, obsahovo zameraného na formovanie štruktúry subjektov používateľov novej umelej človekom vytvorenej priestorovej štruktúry v katastroch obcí inovatívneho regiónu Slovensko – východ.

B. Partneri PROGRAMU ZO

 1. Pozícia: Iniciátor a koordinátor PROGRAMU ZO zriaďovateľ vedecko výskumného pracoviska ZO – Pracoviska pre riadenie PROGRAMU ZO Občianske združenie – ZO OZ PŠaV pri  SOŠD v Spišskej Novej Vsi
 2. Pozícia: partner PROGRAMU ZO používateľ IT – zhotoviteľ a dodávateľ produktov a prostredí umelej človekom vytvorenej priestorovej štruktúry v katastroch obcí inovatívneho regiónu JFinterier s.r.o.

C. Pracoviská PROGRAMU ZO

 1. Konzultačné kontaktné pracovisko – odborné útvary 1, 2, 3 Pracoviska pre riadenie PROGRAMU ZO
 2. Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO

D. Kontakty

 1. Konzultačné kontaktné pracovisko – odborné útvary 1, 2, 3 Pracoviska pre riadenie PROGRAMU ZO
  E mail:
 2. Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO
  E mail : info@jfinterier.sk

D1. Kontaktné osoby

 1. Konzultačné kontaktné pracovisko – (odborné útvary 1, 2, 3) Pracovisko pre riadenie PROGRAMU ZO
  Mgr. František Kukura, predseda ZO
 2. Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO
  Ján Furman, vlastník JFinterier s.r.o.

E. Aktivity PROGRAMU ZO

 1. P.P.1 – Vstup absolventa 82 do praxe
 2. P.P.2 – ATESTÁCIA
 3. SEMINÁR partnerov PROGRAMU ZO
 4. KONFERENCIA partnerov PROGRAMU ZO

F. Projekty PROGRAMU ZO

 1. Projekt – aktivita ARCHITEKTÚRA BÝVANIE DIZAJN 2015
 2. Projekt – aktivita ARCHITEKTÚRA BÝVANIE DIZAJN 2016

G. Výstupy aktivít (Knižnica PROGRAMU ZO)

 1. Nástroje – Pracovné zošity pracovných rokovaní manažmentu vedecko
  výskumného pracoviska pre riadenie PROGRAMU ZO
 2. Vzdelávacie moduly pre formovanie štruktúry partnerov PROGRAMU ZO
 3. Prezentačné produkty PROGRAMU ZO
 4. Manuály pre riadenie aktivít PROGRAMU ZO
 5. Zborník aktivity ARCHITEKTÚRA BÝVANIE DIZAJN 2015
 6. Program odborného vzdelávania a prípravy (OVaP) (model duálneho vzdelávania
  pre formovanie štruktúry kreatívnych odvetví v katastroch obcí Inovatívneho regiónu Slovensko – východ)
 7. Nástroje pre riadenie procesu kolektívneho vyjednávania na úrovni orgánov zriaďovateľov typu B modelového prostredia nového typu Centra odborného vzdelávania a prípravy pre formovanie štruktúry kreatívnych odvetví v katastroch obcí inovatívneho regiónu Slovensko východ s názvom CENTRUM INOVÁCIÍ – SHOWROOM PARTNEROV PROGRAMU ZO

H. Možnosti vstupu sociálnych partnerov
(zamestnávateľov, zamestnancov, rodičov , žiakov a iných) do PROGRAMU ZO

 1. Komunikácia s konzultačným kontaktným pracoviskom PROGRAMU ZO
  vyžiadanie pozvánky na vstup do PROGRAMU ZO
 2. Potvrdenie účasti v PROGRAME ZO odoslaním pozvánky na vstup do
  PROGRAMU ZO na konzultačné kontaktné pracovisko PROGRAMU ZO
 3. Podanie žiadosti na zapojenie sociálneho partnera do PROGRAMU ZO, účastníka
  aktivity WORKSHOP 1 DEŇ V ŠKOLE 2015 / 2020